Referater‎ > ‎

Referat ordinær generalforsamling 29.8.2007

Referat af ekstraordinær generalforsamling,

grundejerforeningen Trekroner Kirsebærpark,

onsdag 29. august 2007


Fremmøde: I alt 31 stemmeberettigede medlemmer med fire fuldmagter, altså 35 godkendte stemmer.


Indholdsfortegnelse

 [skjul]

1. Velkomst.

Formand Susanne Grange orienterede om forløbet op til generalforsamlingen. Herunder beklagede hun, at indkaldelsen af 3. juli 2007 ikke var rundsendt som et selvstændigt papir, men havde været del af et nyhedsbrev.


2. Valg af dirigent

Christian Forrestal valgt som dirigent.


3. Valg af referent

Jakob Fälling valgt som referent.

4. Godkendelse af dagsorden

Christian Forrestal konstaterede, at indkaldelsen af 3. juli var lovlig. På spørgsmål omkring generalforsamligens beslutningsdygtighed i ”spørgsmål som har væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne eller foreningen”, forklarede bestyrelsen med henvisning til By & bolig: På generalforsamlingen 19. april 2007 blev den oprindelige beslutning om at opføre legepladsen for max. 200.000 kr. vedtaget. Det skete med 2/3 flertal blandt mere end halvdelen af medlemmerne, altså i overensstemmelse med vedtægterne. Den nærværende generalforsamling handlede blot om udmøntningen af denne beslutning, hvorfor forslag kunne vedtages med simpelt flertal – uden krav til antal fremmødte.


5. Præsentation af legepladsprojekt ved Susanne Grange og Max (leverandør).

Via uddelte papirer og brochurer blev generalforsamlingen orienteret om den forventede placering, der går ud på at lave ”småbørnslegeplads” i område B samt større legeområde for større børn i område A. Der var diverse spørgsmål til udformningen, placering ifht. huse og biler, sikring af sandkasser mod kattelort m.m. Max Andersen besvarede disse spørgsmål og godtgjorde, at der er rigelig plads til de legeredskaber, man nu har besluttet. Sune Kobberø spurgte til sammenhængen mellem det oprindelige forslag, vedtaget 19. april 2007 og det nuværende forslag, idet han mente, at det oprindelige forslag ikke var blevet fulgt. Bestyrelsen godtgjorde, at der dels er tale om en forandring af det oprindelige forslag, fordi Max ikke kunne forsvare at placere så mange og så store legeredskaber i område B. Dels var alle legeredskaberne blevet sat i spil for at få den optimale løsning på plads. Endelig har bestyrelsen prioriteret at finde et kompromis, som de fleste vil kunne leve med, jfr. den heftige – og ufrugtbare - debat om legepladserne, som var frem til generalforsamlingen 19. april 2007. Bestyrelsen forventer, at der kan gå fire til seks uger med byggesagsbehandling i kommunen. Max forklarede, at han forventer at gå i gang med byggeriet inden vinteren tager fat aht. fællesarealerne.


6. Bestyrelsens forslag til finansieringsplan.

a) Betaling i een rate pr. 1. november med kontingent-opkrævningen. Byggeriet kan starte og afsluttes i indeværende år.

b) Betaling i tre rater i oktober, november, december ’07. Det kommer til at koste grundejerforeningen et gebyr i omegnen af 3-5.000 kr. (anslået). Byggeriet kan starte først i 2008.

Afstemning

Afstemning om finansieringsforslagene i den fremlagte rækkefølge.

Forslag a) vedtaget med 34 stemmer mod 1.


7. Evt.

Susanne Grange henledte opmærksomheden på, at markise-reglerne bør overholdes. Bestyrelsen har udvidet den seneste bestyrelses farvepalet, så hvide markiser og solsejl også kan accepteres. Bestyrelsen har henstillet til, at vedtægtsudvalget indskriver disse regler i deres kommende forslag, så reglerne diskuteres og evt. indføres i vedtægterne.


Nedsættelse af arbejdsgrupper: Nedenfor listes arbejdsgruppernes medlemmer med husnummer og formand først. Det er gruppernes opgave selv at definere yderligere, hvad deres opgaver bliver (og afstemme dette med bestyrelsen).


Viceværtgruppe:

Bjørn 168, Anders Marius 166, Kasper 46, Jon 58.

Tager hånd om fælles faciliteter, eks. cykelskure og lamper. Tager initiativ til arbejdsdage etc. Overvejer, om fælles redskaber, eks. græsslåmaskiner og stige kan indkøbes og placeres til glæde for alle. En beboer orienterede om, at en kælder under 10/12 kan bruges til opbevaring af redskaber.


Grønne områder:

Anne Dorte 152, Christine 18, Caroline 14, Stine 36, Mona 28 og Jette 38.

Arbejdsopgaver: Generel check på de grønne områder, herunder tilplantning, men også pleje af dele af udeområdet. Endvidere er det en mulighed at naturgenoprette den lille sø i området samt gøre noget ved grøften.


Bjørnebande:

Christian 10 st. tv., Kasper 46, Jakob 162, Steen 10; 2.

Arbejdsopgave: At bombe bjørnekloen tilbage til stenalderen vha. knofedt.


Kompost og skrald:

Susanne 98, Jakob 162, Ane 16, Stine 36.

Arbejdsopgaver: At undersøge, om vi kan lave en komposteringsordning. At undersøge, om vi kan lave en fælles skraldeordning frem for skraldespande i skure. At forberede beslutningsgrundlag for begge løsninger herunder at undersøge evt. økonomiske fordele.


Efter nedsættelse af disse udvalg blev det foreslået at gøre noget ved område C, som er en stor plæne. Desuden blev det foreslået at holde indvielses-party for legepladsen, når den er bygget. Begge blev taget til efterretning og bestyrelsesformanden takkede for et flot fremmøde og ikke mindst en overordentlig god opbakning til arbejdsgrupperne.

Comments