Referater‎ > ‎

Referat 7.11.2007

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2007 hos Susanne.

Tilstede: Christian, Poul, Anne Dorte og Susanne


1. By og Bolig administration

     Honoraret forhøjes og vi får mulighed for at sige kontrakten op med en måneds varsel. Susanne
     Ny administrator - status - Poul

Vi har modtaget brev fra By og Bolig om at honoraret stiger fra 29.203,25 kr. til 30.000,00 kr. Der er mulighed for at opsige kontrakten med en måneds varsel. Vi vælger dog at fortsætte kontrakten idet vi ikke ønsker at opsige p.t.

Pouls deadline for at finde et nyt administrationsselskab er stadig ultimo december 2007. Vi forventer at fremlægge et forslag til afstemning ved generalforsamlingen i 2008.


2. Gartner - evt. skriftlig påtale - Anne Dorte

Udestående regning på hæk betales hurtigst muligt af By og Bolig.

Der er stadig utilfredshed med gartner Røhrmans arbejde. Vi overvejer en påtale. Anne Dorte formulerer et oplæg.

Snerydning:

a. Anne Dorte beder Rørhman om pris for snerydning på alle arealer undtagen foran hvert hus.

b. Christian informerer alle beboere i alle rækkerne ved trapperne om, at bestyrelsen har besluttet at trappesnerydning skal gå på omgang mellem beboere i rækkerne.


3. Arbejdsgrupper - status

  Grønne Fingre – Anne Dorte indkalder til møde i november. I den forbindelse udarbejdes arbejdsgrundlag og evt. forslag forelægges bestyrelsen med budget for generalforsamlingens godkendelse.
  Kompostgruppen - sus
  Viceværtgruppen – den holder møde den 15. november 2007. Arbejdsgrundlag bør udarbejdes snarest efter dette møde.
  Vedtægtsudvalget – udarbejder arbejdsgrundlag til den 30. november. Udkast færdiggøres til medio januar til publicering på hjemmesiden så øvrige ændringsforslag kan fremsendes rettidigt for at det endelige udkast kan udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

4. NCC -

  aflevering af 3. etape – Møde er aftalt den 14. november 2007. Poul støder til, Christian vil forsøge, Anne Dorte kommer så snart hun kan, Susanne kommer, vi spørger Mona. Anne Dorte forhører hos Finn, nr 154 og Susanne forhører sig hos Jens Christian om de kan være med.
  Lys – 2. etape har nu virket i går, men virker ikke igen i aften, højst sandsynligt grundet regn. Susanne kontakter igen NCC, Garantisektionen – Michael Jørgensen. Det er Albertsen og Holm, som i sin tid lavede installationerne, hvorimod de senere etaper er installeret af Alpha Electric, som NCC anbefaler. 
  Skiltning – Ifølge NCC, bliver der sat skilte op vedr. hastigheder inden alt for længe.

5. Parkering -

  Herreløs bil på 1. stikvej – politiet er blevet informeret, men fjernelse er endnu ikke sket. Poul ringer og rykker hos politiet.
  1. stikvej har mange problemer – Vi henstiller til at beboere viser hensyn til hinanden.
  Skal vi i værksætte afmærkning? Der er ikke stemning i bestyrelsen for at i værksætte afmærkning.

6. Batteriholdere

Er opsat mellem flaske- og aviscontainer samt i skuret ved boligforeningen. Vi henstiller til at beboere anvender de opsatte containere samt batteriholdere.

7. Trekronerrådet

Udgår

8. Evt.

Jakob tager på ferie den 7. november og derfor byder vi velkommen til Mona, som skal træde i hans sted.

Legeplads område A – træer er desværre blevet plantet på legepladsarealet. Bestyrelsen besluttede at checke området og om nødvendigt bede Røhrman om at flytte træer nu.

Uformelt har vi fået at vide, at vi snart får henvendelse fra kommunen vedr. legepladsprojekt.

Poul foreslår, at vi får et fælles tilbud på maling af træværk. Anne Dorte forhører sig. Susanne bringer forespørgslen videre til viceværtgruppen og spørger om de vil organiserer.

Administrationsselskab, Susanne skal forhøre sig vedr. regnskabsopgørelse indtil nu (forbrug og indtægter).

Notits på hjemmesiden: Vil nogen arrangere fælles juletræsfældning og/eller fastelavn? – Christian er ansvarlig for at lægge notitsen ud.

Næste møde: 3. januar 2008.

Referent: Susanne Grange

Comments