Referater‎ > ‎

Referat 19.1.2008

Bestyrelsesmøde Lørdag d. 19 januar 2008

Tilstede: Susanne, Poul, Mona og Christian

Referent: Christian

Start kl. 10.00 – Slut kl. 12.19

Næste møde: Onsdag d. 6 feb. kl. 20.00 hos Mona nr. 28


Forsikring legeplads Store legeplads (A) er dækket af police. I eksisterende police er der dækning til 1 stk. 5 m2 garage. Bestyrelsen undersøger, hvorfor policen er som den er. Cykelskure er ikke dækket mod brand, storm eller lyn af forsikring, så vi skal alle passe på dem. Når legeplads 2 (lille) er oprettet skal dette meldes til forsikringsselskab så denne kommer ind under policen.


GF dagsorden

  • Nyt punkt: Arbejdsgrupper og udvalgs tilmelding.

Via dagsorden gøres det klart at der er mulighed for at deltage i arbejdsgrupper og udvalg.

  • Valg til bestyrelsen.

Det tydeliggøres at der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen (ny formand og to nye medlemmer). Bestyrelsen prøver at motivere nye folk til at stille op til bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af to årlige arbejdsweekender. Dato aftales.


Budget

By og bolig har ikke fremsendt budget til Anne Dorte. Mere info på næste møde ved Anne D. På det nye budget skal der afsættes midler til arbejdsweekender, sociale arrangementer (f.eks. fastelavn). SG og AD aftaler beløbs forslag.


Cykelskursudvidelse


Nyt administrationsselskab

Susanne og Poul aftaler møde med Lill Heidebo fra ROAR advokaterne.


Status


Vedtægtsudvalg

Kommer med deres udkast på mandag d. 21 jan. Udvalget sørger for, at det kommer til høring på hjemmesiden. Der sendes en mail til alle at vedtægtsforslag ligger på nettet og evt. ændringer kan sendes til vedtægtsudvalget, der derefter tager disse op med bestyrelsen evt. med Christian. Mandag d. 4 feb. er der hørings frist til vedtægter.


Grønne Fingre

Kommer med bud på projekter der skal behandles på GF.


Viceværterne

Mona tager kontakt til udvalget vedr. skilte. Christian bliver kontaktperson til vicevært gruppen. Mona informere om, at de skal tage kontakt til Christian, når de går i gang.


Cykelskure

Poul kontakter Alfa Electric og forhører sig om hvad det koster at få lys i cykelskure, når de alligevel er i gang med at grave ud til lys. 3 stk lys ved vendepladserne på stikveje inkl. lyscensor. Lyset skal være af en dæmpet, pæn karakter dvs. ikke et nøgent lysstofrør a la et østtysk venteværelse anno 1981.


Praktisk omkring generalforsamling, lokaleleje, forplejning etc.

Susanne forhører sig om muligheden for først en tour af Munksøgård og derefter afholdes generalforsamling i Munksøgård. Alternativt bookes Trekroner Skole eller Trekroner bo (dog først fra kl. 19.30).

Indskrivning kl. 19.15 Generalforsamlingen starter kl. 19.30 Slut kl. 22.00


Spildevandslauget

Bestyrelsen forslår, at spildevandslaugets bestyrelse spejler Kirsebærparkens bestyrelse. Poul spørger ROAR hvad spildevandslauget er og hvad de kan gøre?


Malerarbejde

Anne D fortæller hvad der er sket næste gang.


Skur og markise

CF tager kontakt til "skuret", og beder om at der indhentes godkendelse fra Roskilde kommune. Bestyrelsen informeres når dette sker, samt informeres om udfaldet af kommunes beslutning. Christian checker op med vedtægtsudvalget om §16.14 er blevet behandlet/ændret. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere mht. markisen, men det blev aftalt, at grundejerforeningens regler herfor skal nævnes på generalforsamlingen af formanden.


Fastelavn

Julie fra nr. 10 står for fastelavnsarrangement Christian sender mail til alle og informere om fastelavnsarrangement.


Eventuelt

  • Lysfejl

Poul fortsætter som kontakt person og tager fremover direkte kontakt til elektriker ved manglede lys. Christian fremsender kontakt info til Poul.

  • Referat liste fremover

-Susanne -Mona -Christian -Poul -Anne Dorthe


Gartner

Susanne har taget 40 billeder af skader på træer og buske. NCC giver 5 års garanti på træer og buske der går ud. For at undgå fremtidige uoverensstemmelser om grønne skader overlades det til administrator efter GF.


Afmærkning af P-pladser

Bestyrelsen vedtog, at der indkøbes reflekterende maling og at man laver en meget enkel afmærkning. Det overlades til "disse personer" at foretage denne enkle maling. Dette kan ske på arbejdsweekenden i maj.

Comments