Referater‎ > ‎

Referat - 1. maj 2007

Bestyrelsesmøde, 1. maj 2007

Fremmødte

Susanne Grange, Anne-Dorte Gundersen, Christian Forrestal, Jakob Fälling (ref.), Poul I. Jørgensen.


1. Konstituering af bestyrelsen.

-Valg af kasserer: Anne-Dorte. -Sekretær: Jakob.

2. Bestyrelsens arbejde

Nedenfor et par ord om de emner, vi har vendt under hvert punkt. Det vigtigste ved dette møde har dog været at få en kontaktperson på hvert område, som siden kan oprette udvalg, informere bestyelsen og i øvrigt sætte sig ind i stofområdet til det bliver aktuelt...


Information:

Vi holder mails og breve nede på et absolut minimum. I stedet bruges hjemmesiden. Vi bestræber os på at lægge referater fra alle møder ud straks efter møderne. For at få udvalgsarbejdet til at fungere optimalt, stiller bestyrelsen klare mål og forventninger op for udvalgene. Jakob Vi opfordrer i øvrigt alle medlemmer til at kontakte bestyrelsen via mail i stedet for telefon eller personligt. Har du et spørgsmål omkring et konkret udvalg/område, så kontakt bestyrelsens kontaktperson på området. Er du i tvivl, så mail til formanden.

Gartner og grønne områder:

Anne-Dorte står for kontakten. Et forslag er en årlig gennemgang, hvor alle interesserede kan give besyv med. Herefter kan man lave kontrakt med gartner. Det blev diskuteret, om den nuværende Røhrmann er den rigtige... Et par årlige arbejdsdage bliver iværksat – bl.a. oprydning.

Vedtægter:

Nyt vedtægtsudvalg blev nedsat på generalforsamlingen (tre personer). Christian er bestyrelsens kontaktperson og kontakter udvalget nu for at høre, hvad køreplanen er.

Udadrettet arbejde (bestyrelsens udenrigsminister):

Andelsboligforening, Trekronerrådet, andre grundejerforeninger. Susanne.

Hjemmeside:

Webudvalget kører allerede for fuld skrue. Christian tager dialog med udvalget samt Morten Slott Hansen, der arbejder på internet/tv-løsning.

Administrator:

Bestyrelsen undersøger, om vi kan have fordel af en anden administrator. Aftalen med By & bolig checkes op. Poul.

Cykelskure:

Der har været forslag om afskærmning; forslag om udvidelse til flere cykler; forslag om redskabsskur. Tilbud om lys er indhentet. Punktet er slået sammen med grønne områder; Susanne og Anne-Dorte sætter sig ind i sagerne.

Færdsel og p-pladser:

Skal vi have afmærkede båse? Skal man have nummerede pladser? Hvordan dæmper vi farten for foden af bakken? Inden for en måned forventes markering af ”stillevej”, ”legeområde” eller lign. Poul undersøger og går siden videre med et forslag om en færdsels- og parkeringspolitik.

Festudvalg:

Består allerede, tilsyneladende 3+ medlemmer. En sommerfest er lige oppe over. Susanne tager kontakt. Vi opfordrer nye medlemmer til at melde sig til udvalget v. Line Popp.

Legeplads:

Diskussion om, hvad det egentlig er, der er besluttet. Det forslag, der blev fremlagt på generalforsamlingen – samt det udstyr, der er skitseret i papirerne – er udgangspunktet. Bestyrelsen står for gøre planerne til virkelighed. Bestyrelsen kontakter legepladsudvalget og rekvirerer deres materiale. Desuden kontaktes leverandøren for at få en skitseplan på placeringen. Denne skitseplan bliver udgangspunkt for vejledende høring af naboer samt dialog med kommunen. Sideløbende skal der udarbejdes en finansieringsplan. Christian.

Fliser på forplads foran køkkenvinduerne:

Bestyrelsen vil ikke blande sig i hvilken belægning, der lægges på folks egen matrikel. Er man i tvivl, bør man kontakte kommunen.

Næste møde:

Torsdag 14. juni kl. 19.00 hos Christian, nr. 26.

Comments